Rosja.ru
Rosja.ru > Geografia
PaństwoGeografiaKrainy geograficzne Klimat Roślinność  Wody Ludność EkonomikaHistoriaKulturaTurystykaTransport

Roślinność 

Roślinność i gleby ukіadają się rуwnoleїnikowo, wyrуїnia się 4 zasadnicze strefy:

  1. tundrowa - zajmująca ok. 25% powierzchni, pozbawiona drzew, rosną tu gіownie mchy, porosty, na poіudniu zarośla karіowate. Rozwinięta hodowla reniferуw. Strefa ta przechodzi stopniowo w lasotundrę z karіowatymi drzewami (modrzewiem lub brzozą).
  2. leśna - zajmująca ok. 60% powierzchni i ok. 80% wszystkich lasуw kraju. W jej skіad wchodzą gіownie drzewa iglaste (85%), z dominacją modrzewia (tzw. tajga modrzewiowa typowa dla wschodniej Syberii, na wschуd od Jeniseju), oraz drzewa liściaste, z dominacją brzozy (15% powierzchni), występujące gіуwnie w centralnej części kraju oraz na Syberii Zachodniej, gdzie tworzą kompleks tzw. biaіej tajgi.
    Obszar bardzo dobrych gleb (czarnoziemуw), ok. 40% powierzchni stanowią grunty orne. Dominuje tu uprawa pszenicy, buraka cukrowego, kukurydzy.
  3. stepowa - brak roślinności drzewiastej, występują gleby kasztanowe i czarnoziemy. Grunty orne stanowią ponad poіowę powierzchni. Uprawia się pszenicę, kukurydzę, sіonecznik.
  4. subtropikalna - obejmująca wybrzeїe Morza Czarnego, gdzie występuje roślinność śrуdziemnomorska.

Ochrona środowiska

W Rosji istnieje ok. 80 rezerwatуw przyrody i 22 parki narodowe o іącznej powierzchni blisko 204 tys. km2 (1,2% powierzchni kraju).
Największy rezerwat (18 tys. km2) obejmuje deltę Leny.
Do większych rezerwatуw naleїą: Kronocki na Kamczatce (9770 km2) z wulkanami i Doliną Gejzerуw, Aіtajski (8638 km2), Pieczoro-Ilycki (7213 km2), Sichotealinski (3470 km2) ze specyficzną tzw. ussuryjską florą i fauną oraz rezerwaty na Kaukazie - Kaukaski (2625 km2) i Teberdyjski (834 km2).

W Rosji występuje wiele obszarуw ekologicznego zagroїenia. Do największych naleїą regiony:

  1. Morza Kaspijskiego, w ktуrym zіe wykorzystanie Woіgi doprowadzilo do obniїenia się poziomu wody.
  2. Nowej Ziemi, gdzie zlokalizowano poligon do prуb z bronią nuklearną.
  www.Rosja.ru